Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Centrum Leerling Begeleiding

Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Onze school werkt samen met het C.L.B te Ninove.

Kluisweg 13, 9400 Ninove - telefoon 054/33 90 19

www.clbninove.be

 

Onze school wordt begeleid door regioteam Pajottenland.

Dit team is samengesteld uit:

Onthaalmedewerker algemene vragen :

Thomas Van den Bogaert – thomas.vandenbogaert@clbninove.be

Onthaalmedewerker medische vragen :

Sara Grandsire – sara.grandsire@clbninove.be

Trajectbegeleiders :

Evi Denayer (psycho-pedagogisch consulent) evi.denayer@clbninove.be

Delphine De Coninck (psycho-pedagogisch consulent) delphine.deconinck@clbninove.be

Rani Arys ( maatschappelijk werker ) rani.arys@clbninove.be

Eva Verleysen ( psycho-pedagogisch werker ) eva.verleysen@clbninove.be

Meryam Birafane ( maatschappelijk werker ) meryam.birafane@clbninove.be

Schoolarts :

Sofie Deweghe  sofie.deweghe@clbninove.be

Wat doet het CLB?

Naar leerlingen en ouder(s) heeft het CLB een verplichte en vraaggestuurde opdracht.
Wij werken samen met de school, maar zijn een onafhankelijke dienst met beroepsgeheim.

Het verplicht aanbod :

Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen. Deze systematische contactmomenten staan gepland in het eerste kleuter, tweede kleuter, eerste leerjaar, derde leerjaar en vijfde leerjaar. (brief)
Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Voor het onderzoek in het eerste kleuter wordt de aanwezigheid van ouders zo veel mogelijk nagestreefd.

Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht (spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug op school te krijgen.

Tot slot  heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van besmettelijke ziekten. We raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te melden aan school: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie.

Zowel de systematische contacten, de activiteiten in verband met de opvolging van de leerplicht en de maatregelen in geval van besmettelijke ziekten kunnen in principe niet door de leerling of zijn ouder(s) worden geweigerd.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren. Dan kan het onderzoek door een andere medewerker worden uitgevoerd.

Op vraag van ouders en leerlingen:

Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij volgende problemen:

 • Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen,…
 • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,… 
 • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,…
 • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld,…

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een vragenlijst, enz.

Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouder(s), leerlingen als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander CLB valt.

Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving.  CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim, wat betekent dat je hen dingen in vertrouwen kan zeggen zonder dat dit doorgezegd wordt aan iemand anders.

Het CLB heeft regelmatig overleg op school, hetzij via een Multidisciplinair Overleg of met de directie, de leerlingbegeleider of een leerkracht. Bij een hulpvraag voor een welbepaalde leerling sluiten ouders (en eventueel leerling) als evenwaardige partners bij dit overleg aan.

Het CLB werkt met relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv. leerlingenvolgsysteem, schooldossier…), net zoals de school relevante informatie over de leerlingen in begeleiding bij het CLB bevraagt. Ouders kunnen aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden.  School en CLB  houden bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Een multidisciplinair CLB-dossier

Het multidisciplinair dossier van jou als leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en medische gegevens die over jou op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB. Er wordt hierbij een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als ouder of als bekwame leerling verzet aantekenen tegen het doorgeven van de sociale en psychologische (niet-verplichte) gegevens. Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van de volgende (verplichte) gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van leerplichtbegeleiding, algemene en gerichte consulten en de nazorg hiervan en tot slot, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag en (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs . Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de directeur van het CLB.

Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact (en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).

In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of dochter één van de onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou oplopen, dit onmiddellijk te melden aan de schooldirectie.

Ter inlichting geven wij ook de minimum uitsluitingstijd.

 • Luizen: thuisblijven tot na aangepaste behandeling (een bewijs kan gevraagd worden).
 • Windpokken: thuisblijven tot minstens 6 dagen na het verschijnen van de eerste huidletsels of tot opdroging van de blaasjes.
 • Parelwratjes: geen schoolverbod.
 • Impetigo (huidinfectie): thuisblijven tot na de opdroging van de letsels, tenzij deze goed afgedekt kunnen worden.
 • Schimmel van de schedelhuid en van de gladde huid, o.a. St.-Katarinawiel: thuisblijven tot bewijs van aangepaste behandeling (schimmel aan de voeten moet niet gemeld worden).
 • Infecties met hemolytische streptokokken van groep A, o.a. witte angina, roodvonk: thuisblijven tot minstens 2 dagen na het starten van de behandeling met aangepaste antibiotica of tot minstens 14 dagen indien niet behandeld met antibiotica.
 • Hepatitis A (geelzucht): thuisblijven tot minstens 1 week na het begin van de ziekteverschijnselen.
 • Hepatitis B, acute ziekte: thuisblijven tot na klinische genezing. (Chronisch dragerschap: contact met bloed en speeksel vermijden, eventueel inenten van klasgenoten).
 • Bof: thuisblijven tot minstens 9 dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier.
 • Mazelen: thuisblijven tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag.
 • Rubella (rode hond): thuisblijven tot minstens 7 dagen na het verschijnen van de huiduitslag.
 • Salmonellosen (besmettelijke diarree): thuisblijven tot na genezing.
 • Schurft: thuisblijven tot na behandeling en genezing.
 • Meningokokkenmeningitis en –sepsis (hersenvliesontsteking): thuisblijven tot na genezing.
 • Kinkhoest: thuisblijven tot 28 dagen na het begin van de hoestbuien.
 • Difterie: tenminste 21 dagen thuisblijven en tot 2 negatieve bacteriologische onderzoeken waarvan het tweede zeven dagen na het eerste.
 • Poliomyelitis (kinderverlamming): thuisblijven tot na attest van de behandelende arts van niet besmettelijkheid.
 • Besmettelijke tuberculose: thuisblijven tot wanneer alle onderzoeken geen tuberculosebacillen meer aantonen.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een  termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.